Array
(
    [/web-api/3.0/phone/parse/[*]] => \app\API\v3\Phone::parse
)